Kế toán muốn các chỉ tiêu thể hiện luồng tiền chi (gồm chỉ tiêu 86, 87, 88) trên báo cáo B05/BCTC thể hiện số tiền âm để đáp ứng nhu cầu lập báo cáo theo quy định của TT107.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R22 >

Kế toán muốn các chỉ tiêu thể hiện luồng tiền chi (gồm chỉ tiêu 86, 87, 88) trên báo cáo B05/BCTC thể hiện số tiền âm để đáp ứng nhu cầu lập báo cáo theo quy định của TT107.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R22, chương trình cập nhật cách thức hiển thị của các chỉ tiêu (gồm chỉ tiêu 86, 87, 88) thể hiển luồng tiền chi trên báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) thể hiện số tiền âm để đáp ứng nhu cầu lập báo cáo theo quy định của thông tư 107/ 2017/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22, các khoản chi thuộc phần III. Lưu chuyển tiền tệ trên báo báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) đang hiển thị số tiền dương (bao gồm chỉ tiêu 86: Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên, chỉ tiêu 87: Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chỉ tiêu 88: Tiền chi khác) không đáp ứng đúng quy định theo thông tư 107/2017/TT-BTC làm kế toán mất nhiều thời gian sửa lại báo cáo và có thể xảy ra sai sót.

Từ phiên bản R22, các chỉ tiêu 86: Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên; chỉ tiêu 87: Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ; chỉ tiêu 88: Tiền chi khác tại phần III. Lưu chuyển tiền tệ trên báo báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) thể hiện đúng số tiền âm theo quy định của thông tư 107/2017/TT-BTC.

oVí dụ: Trong kỳ đơn vị phát sinh Phiếu chi tiền trả cho nhà cung cấp.

R22.5_Anh1

oVào Báo cáo\Báo cáo tài chính\B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản).

oTại tham số báo cáo chọn: Kỳ báo cáo, Chương.

R22.5_Anh2

oNhấn Đồng ý. Phần mềm đã thể hiện đúng số tiền âm trên các chỉ tiêu 86, 87, 88 theo đúng TT 107/2017/TT-BTC.

R22.5_Anh3