R21

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R21

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1.Kế toán mong muốn in được Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng để dễ dàng kiểm tra số liệu chi tiết khi quyết toán sổ sách.

2.Khi in sổ S101-H phần III, kế toán muốn xem được số liệu phát sinh của các cột 6 -Kinh phí thực nhận và cột 7 - Số đề nghị quyết toán ở các dòng phát sinh chi tiết và dòng Cộng tiểu mục để nhanh chóng đối chiếu số chênh lệch với Kho bạc.

3.Trường hợp ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, đánh giá lại TSCĐ, kế toán muốn có thể in được Giấy rút dự toán ngân sách theo yêu cầu của Kho bạc khi rút kinh phí chuyển khoản cho NCC.

4.Khi xem sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được tất cả các dòng hạch toán chi tiết của các chứng từ thu, chi tiền mặt phát sinh để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi phát sinh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ.

5.Khách hàng có nhu cầu in được báo cáo theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC theo yêu cầu của các đơn vị cấp trên khi nộp báo cáo quyết toán.

6.Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

7.Kế toán muốn khi in C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư hiển thị được tên dự án để đi rút kinh phí ở kho bạc.

8.Khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, kế toán muốn tự động hiển thị đủ thông tin đề tài ở các dòng hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian hạch toán chứng từ.

9.Khi in chứng từ C4-09/KB trên giao diện Chi tiền gửi, kế toán muốn hiển thị đúng thông tin Người lĩnh tiền và tên Người nhận tiền là tên người được ủy quyền đi giao dịch để đáp ứng yêu cầu kiểm soát của Kho bạc.

10.Kế toán muốn lập được Sổ chi tiết công nợ phải trả và Tổng hợp tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng nguồn kinh phí để quản lý được cụ thể, chính xác.

11.Kế toán muốn kết nối phần mềm Mimosa.NET 2019 với phân hệ quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN để giảm thiểu thời gian hạch toán trên phần mềm.

12.Kế toán mong muốn chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm DAS sang phần mềm Mimosa.NET 2019 để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán.

13.Kế toán muốn số liệu các báo cáo quyết toán (gồm B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT) gửi cho đơn vị cấp trên không bao gồm số liệu thu chi hoạt động SXKD để đáp ứng yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

14.Kế toán muốn chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang trên báo cáo B01/BCQT của nguồn SXKD hiển thị đúng số liệu phát sinh khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" để nộp quyết toán cuối kỳ.

15.Kế toán có muốn có thể nhanh chóng tiếp cận được các kênh hỗ trợ trực tiếp của Misa ngoài các kênh truyền thống để được giải đáp kịp thời khi có nhu cầu.

16.Khi lập chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (TT77) để đi rút dự toán tiền mặt, kế toán muốn trình bày được thông tin Đơn vị nhận tiền (Tên và địa chỉ) để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chứng từ của Kho bạc.