Kế toán muốn số liệu các báo cáo quyết toán (gồm B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT) gửi cho đơn vị cấp trên không bao gồm số liệu thu chi hoạt động SXKD để đáp ứng yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn số liệu các báo cáo quyết toán (gồm B01/BCQT và Phụ biểu F01-01/BCQT) gửi cho đơn vị cấp trên không bao gồm số liệu thu chi hoạt động SXKD để đáp ứng yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép các đơn vị khi xuất khẩu báo cáo quyết toán: B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại không bao gồm số liệu thu, chi hoạt động SXKD để đáp ứng được yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi các đơn vị cấp dưới xuất khẩu báo cáo quyết toán B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại để gửi cho đơn vị cấp trên thì các báo cáo này luôn bao gồm số liệu hoạt động SXKD (nếu có phát sinh). Việc này dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu số liệu báo cáo nộp cho đơn vị cấp trên (báo cáo quyết toán không bao gồm số liệu thu, chi hoạt động SXKD).

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép các đơn vị cấp dưới xuất khẩu báo cáo quyết toán B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại tùy chọn có bao gồm hoặc không bao gồm số liệu thu, chi hoạt động SXKD để đáp ứng được yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

Để xuất khẩu các báo cáo quyết toán không bao gồm số liệu hoạt động SXKD, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

R21.13_Anh2

Tích chọn Tùy chọn xuất khẩu.

R21.13_Anh3

Nhấn Đồng ý.

Trên màn hình Xuất khẩu báo cáo tài chính, chọn Tiếp tục.

Chọn Xuất khẩu.

Báo cáo quyết toán được xuất khẩu sẽ không báo gồm các phát sinh hoạt động SXKD.