Kế toán muốn khi in C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư hiển thị được tên dự án để đi rút kinh phí ở kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn khi in C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư hiển thị được tên dự án để đi rút kinh phí ở kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép in chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)  hiển thị được tên dự án để rút kinh phí khi giao dịch với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi kế toán muốn in chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) bằng hình thức Chuyển khoản kho bạc hoặc Rút dự toán nhập quỹ chương trình chỉ cho phép chọn được CTMT, DA có loại là CTMT mà không chọn được CTMT, DA có loại là dự án nên không in được in chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) cho dự án gây khó khăn cho kế toán trong quá trình lập chứng từ.

Từ phiên bản R21, cho phép in  chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) cho dự án để giao dịch với bạc. Để in được chứng từ, anh/chị thực hiện như sau:

Ví dụ:

oTrong kỳ đơn vị phát sinh nghiệp vụ Rút dự toán chuyển khoản cho dự án.

R21.7_Anh1

oNhấn In\C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

oTrên Tham số báo cáo: khai báo các thông tin Tên dự án, CTMT, DA,...

R21.7_Anh2

oNhấn Đồng ý.

R21.7_Anh3

Lưu ý:

oTrong trường hợp anh/chị đã in chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trước đó thì khi chuyển đổi lên phiên bản R21, phần thông tin tên dự án và CTMT, DA sẽ được bỏ trống. Để in chứng từ có đầy đủ thông tin CTMT, Dự án anh/chị cần chọn lại CTMT, DA trên màn hình tham số báo cáo.

oTrường hợp anh/chị muốn in theo CTMT, Dự án anh/chị có thể chọn CTMT, Dự án trên thông tin đơn vị trả tiền.

oKhi xuất khẩu DVC thì phần mềm sẽ thực hiện xuất khẩu cả thông tin Mã CTMT, DA.