Khi xem sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được tất cả các dòng hạch toán chi tiết của các chứng từ thu, chi tiền mặt phát sinh để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi phát sinh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khi xem sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được tất cả các dòng hạch toán chi tiết của các chứng từ thu, chi tiền mặt phát sinh để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu khi phát sinh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, khi in Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt chương trình cho phép hiển thị chi tiết các dòng hạch toán phát sinh trên chứng từ thu, chi tiền mặt để kế toán có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi phát sinh chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi in Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt đang hiển thị mỗi chứng từ phát sinh trên một dòng, cụ thể chứng từ có 1 hay nhiều dòng hạch toán chi tiết đều được cộng gộp lại với nhau và hiển thị diễn giải chung của chứng từ gây khó khăn cho kế toán trong việc đối chiếu số liệu với thủ quỹ khi có những phát sinh chênh lệch giữa sổ quỹ và sổ kế toán.

Từ phiên bản R21, chương trình đáp ứng in Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt chi tiết theo từng dòng hạch toán phát sinh trên chứng từ thu, chi tiền gửi,

Chi tiết anh/chị thực hiện như sau:

Giả sử trong kỳ, anh/chị có phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt: Phát sinh khoản chi bằng tiền mặt:

R21.6_Anh1

o Phát sinh khoản thu rút bằng tiền mặt:

R21.6_ANh2

oVào Báo cáo\Tiền mặt\Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt.

oTại màn hình Tham số báo cáo, không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.

R21.6_Anh3

o Nhấn Đồng ý. Phần mềm hiển thị tất cả các dòng chứng từ chi tiết, mỗi phát sinh là 1 dòng chứng từ trên báo cáo.

R21.6_Anh4

Lưu ý: Để hiển thị tổng hợp các dòng phát sinh của các chứng từ phát sinh tiền mặt trên báo cáo với thông tin diễn giải là Diễn giải chung trên Sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt, anh/chị có thể tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau trên tham số báo cáo.

R21.6_Anh6

Nhấn Đồng ý. Phần mềm cộng gộp các dòng phát sinh chi tiết trên 1 dòng chứng từ.

R21.6_Anh5