Kế toán muốn in được Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng để dễ dàng kiểm tra số liệu chi tiết khi quyết toán sổ sách.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn in được Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng để dễ dàng kiểm tra số liệu chi tiết khi quyết toán sổ sách.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép in Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng để kế toán dễ dàng kiểm tra số liệu chi tiết khi quyết toán sổ sách.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, chương trình chưa đáp ứng báo cáo Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng gây khó khăn cho kế toán trong việc kiểm tra, đối chiếu sổ sách đồng thời phải mất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R21, chương trình bổ sung báo cáo Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng để rà soát và kiểm tra số liệu theo từng nhóm nghiệp vụ .

Các bước để lập được báo cáo:

oTrong kỳ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. Ví dụ: Ngày 16/11/2018, đơn vị thu tiền phí quảng cáo tháng.

R21.1_Anh1

oVào Báo cáo\Sổ kế toán\Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng

oTại tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản.

Tích chọn Số tài khoản cần xem báo cáo.

R21.1_Anh2

Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ lấy lên các phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn.

R21.1_Anh3