Khi in chứng từ C4-09/KB trên giao diện Chi tiền gửi, kế toán muốn hiển thị đúng thông tin Người lĩnh tiền và tên Người nhận tiền là tên người được ủy quyền đi giao dịch để đáp ứng yêu cầu kiểm soát của Kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khi in chứng từ C4-09/KB trên giao diện Chi tiền gửi, kế toán muốn hiển thị đúng thông tin Người lĩnh tiền và tên Người nhận tiền là tên người được ủy quyền đi giao dịch để đáp ứng yêu cầu kiểm soát của Kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, khi in chứng từ C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên giao diện Chi tiền gửi chương trình cho phép hiển thị đúng thông tin Người lĩnh tiền và tên Người nhận tiền là tên người được ủy quyền đi giao dịch để đáp ứng yêu cầu kiểm soát của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi in chứng từ C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên giao diện Chi tiền gửi thì thông tin Người lĩnh tiền Người nhận tiền  tại chân chữ ký đang hiển thị là tên của đơn vị nên chưa đáp ứng được yêu cầu của Kho bạc. Kế toán muốn hiển thị tên người đại diện đi rút tiền thì phải sửa tay ngoài excel nên mất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R21, chương trình hiển thị thông tin Người lĩnh tiềnNgười nhận tiền trên chứng từ C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) theo đúng tên của người đại diện đơn vị rút tiền khi in trên giao diện Chi tiền gửi.

Giả sử trong kỳ, khi đơn vị có nhu cầu rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt, anh/chị lập chứng từ Chi tiền gửi

R21.9_Anh1

Để in C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC) anh/chị thực hiện như sau:

oTrên chứng từ Chi tiền gửi vừa lập, nhấn In\C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

oTrên tham số báo cáo: Thông tin Người lĩnh tiền ngầm định hiển thị theo thông tin Đơn vị nhận tiền trên chứng từ Chi tiền gửi phụ thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

Nếu Đơn vị nhận tiềnKH/NCCkhông phải là cá nhân thì thông tin Người lĩnh tiền là người liên hệ của KH/NCC đã chọn. Thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người liên hệ tương ứng trong danh mục KH/NCC.

Nếu Đơn vị nhận tiềnKH/NCClà cá nhân thì thông tin Người lĩnh tiền là tên của KH/NCC đã chọn. Thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp của người liên hệ tương ứng trong danh mục KH/NCC.

Nếu Đơn vị nhận tiềnCán bộ thì thông tin Người lĩnh tiền là Tên cán bộ đã chọn. Thông tin số CMND, ngày cấp, nơi cấp được lấy tên danh mục cán bộ tương ứng.

R21.9_Anh2

Nhấn Đồng ý.

R21.9_Anh3

Lưu ý:

oKhi tích chọn Phát hành séc cho trên tham số báo cáo thì thông tin Người lĩnh tiền, Số CMND, ngày cấp, nơi cấp trên chứng từ sẽ để trống và Người nhận tiền sẽ hiển thị theo "Người nộp" hoặc Đơn vị nhân trên thông tin chung của chứng từ.

oTrong trường hợp anh/chị đã in chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trước đó thì khi chuyển đổi lên phiên bản R21, phần thông tin Người lĩnh tiền, Số CMND, ngày cấp, nơi cấp sẽ được bỏ trống. Để in chứng từ có đầy đủ thông tin anh/chị nhập lại thông tin Người lĩnh tiền, Số CMND, ngày cấp, nơi cấp trên màn hình tham số báo cáo.

oKhi xuất khẩu DVC thì phần mềm sẽ xuất khẩu các thông tin Người lĩnh tiền, Số CMND, ngày cấp, nơi cấp trên chứng từ.