Kế toán muốn lập được Sổ chi tiết công nợ phải trả và Tổng hợp tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng nguồn kinh phí để quản lý được cụ thể, chính xác.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn lập được Sổ chi tiết công nợ phải trả và Tổng hợp tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng nguồn kinh phí để quản lý được cụ thể, chính xác.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép in Sổ chi tiết công nợ phải trảTổng hợp tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng nguồn kinh phí để quản lý được cụ thể và chính xác hơn.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi in Sổ chi tiết công nợ phải trảTổng hợp tình hình công nợ phải trả thì không chi tiết theo từng nguồn kinh phí gây khó khăn cho kế toán trong quá trình theo dõi công nợ phải trả khách hàng, nhà cung cấp.

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép kế toán in Sổ chi tiết công nợ phải trảTổng hợp tình hình công nợ phải trả chi tiết theo từng nguồn kinh phí để quản lý được cụ thể và chính xác hơn.

o Giả sử đơn vị phát sinh nghiệp vụ Mua hàng chưa thanh toán với Nguồn khác, Nguồn Phí, lệ phí để lại của nhà cung cấp là Cửa hàng bút lá tre, đơn vị hạch toán như sau:

R21.10_ANH1

Để in được Sổ chi tiết công nợ phải trả chi tiết theo nguồn kinh phí, thực hiện như sau:

oVào Báo cáo\Mua hàng\Sổ chi tiết công nợ phải trả.

oTrên tham số báo cáo:

Chọn Nguồn cần in: cho phép chọn 1 nguồn, Tất cả hoặc Tổng hợp.

Chọn từng nguồn nếu chỉ muốn xem báo cáo của nguồn đó.

Chọn Nguồn là Tất cả để xem tất cả phát sinh của các nguồn và mỗi nguồn là 1 trang báo cáo.

Chọn Nguồn là Tổng hợp để xem tất cả các phát sinh trên báo cáo và không hiển thị theo từng nguồn

Khai báo thêm các tham số còn lại (kỳ báo cáo, Khoản, CTMT, Dự án, Tài khoản).

Tích chọn nhà cung cấp cần in báo cáo.

R21.10_ANH3

Nhấn Đồng ý.

R21.10_Anh4

Để theo dõi Tổng hợp tính hình công nợ phải trả theo nguồn kinh phí.

o Vào Báo cáo\Mua hàng\Tổng hợp công nợ phải trả.

o Trên Tham số báo cáo:

Chọn Nguồn cần in: cho phép chọn 1 nguồn, Tất cả hoặc Tổng hợp.

Khai báo thêm các tham số báo cáo khác (kỳ báo cáo, Khoản, CTMT, Dự án, Tài khoản).

Tích chọn nhà cung cấp cần in báo cáo.

R21.10_Anh5

o Nhấn Đồng ý.

R21.10_Anh6