Kế toán mong muốn chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm DAS sang phần mềm Mimosa.NET 2019 để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán mong muốn chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm DAS sang phần mềm Mimosa.NET 2019 để giảm thiểu thời gian thao tác của kế toán.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép chuyển đổi dữ liệu (gồm danh mục và chứng từ phát sinh) nhanh chóng từ phần mềm DAS 10.0 sang phần mềm Mimosa.NET 2019 để giúp giảm được thời gian thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Phần mềm bổ sung thêm chức năng xuất khẩu dữ liệu từ DAS 10.0 ra excel để thực hiện nhập khẩu vào MISA Mimosa.NET 2019.

R21.12_Anh1

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.