Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép lập Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi ứng trước tiền mua Tài sản cố định (TSCĐ) cho nhà cung cấp để kế toán có thể làm thủ tục thanh toán với kho bạc dễ dàng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, chương trình chưa cho phép đơn vị lập đồng thời Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước đối với các khoản chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp (Nợ TK 211, 331/Có TK 36611)

Từ phiên bản R21, cho phép kế toán lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho những khoản chi ứng trước tiền mua TSCĐ cho nhà cung cấp để làm thủ tục thanh toán với kho bạc. Phần mềm bổ sung các chứng từ PSCO 36611, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán Tạm ứng chưa cấp dự toán lên bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng.

Ví dụ:

o Trong kỳ, sau khi ký hợp đồng mua TSCĐ trị giá 100 triệu, kế toán ứng trước 50% giá trị tài sản cho nhà cung cấp, 50% còn lại thanh toán sau, hạch toán TK Nợ 331/TK Có 36611: 50% giá trị TSCĐ, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán đồng thời hạch toán TK 008211/008221.

R21.5_Anh1

o Khi nhà cung cấp bàn giao TSCĐ và hóa đơn chứng từ, anh/chị cần thực hiện lập Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng và Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước để mang ra kho bạc thanh toán. Thao tác thực hiện như sau:

Vào Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán.

Tại tab Bảng kê, tích chọn các chứng từ cần cần thanh toán. Nhấn Cất.

R21.5_Anh2

Nhấn In, chọn Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư số 39/2016/TT-BTC).

R21.5_Anh3

In mẫu C2-03/NS:Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

R21.5_ANH4

o Kế toán tập hợp đầy đủ chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn bán tài sản, bảng kê, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng/ứng trước... ra Kho bạc thanh toán tạm ứng đối với giá trị tài sản đã rút và rút thực chi thanh toán giá trị còn lại của TSCĐ, anh chị hạch toán:

Thanh toán tạm ứng: 50% giá trị TSCĐ đã tạm ứng.

Đồng thời sẽ: Có TK 008: 50.000.000(50% giá trị TSCĐ)

Rút thực chi: Nợ TK 331/ Có TK 36611: 50.000.000 (50% giá trị TSCĐ còn lại)

Đồng thời sẽ: Có TK 008: 50.000.000 (50% giá trị TSCĐ còn lại)

Sau đó đơn vị ghi tăng TSCĐ: Nợ TK 211/ Có TK 331: 100.000.000 (100% giá trị TSCĐ)

o Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, kế toán thực hiện thanh toán các khoản chi mua TSCĐ trên phần mềm bằng cách: trên bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán, tích chọn các chứng từ được kho bạc chấp nhận thanh toán, nhấn Thanh toán.

r21.5_aNH5

o Sau khi thanh toán xong, phần mềm sẽ hiển thị thông tin hạch toán đồng thời, ghi Có TK 008212 - Số tiền dương, Có TK 008211 - Số tiền âm, Nghiệp vụ là Thanh toán tạm ứng.

r21.5_anh6

oSau đó anh/chị rút dự toán thực chi 50% giá trị còn lại của TSCĐ và ghi tăng TSCĐ mà đơn vị đã mua.