Kế toán muốn chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang trên báo cáo B01/BCQT của nguồn SXKD hiển thị đúng số liệu phát sinh khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" để nộp quyết toán cuối kỳ.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang trên báo cáo B01/BCQT của nguồn SXKD hiển thị đúng số liệu phát sinh khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" để nộp quyết toán cuối kỳ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cập nhật số liệu chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang trên báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động bao gồm số dư đầu kỳ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và số thu, chi phát sinh trong kỳ từ hoạt động SXKD để nộp quyết toán cuối kỳ đúng với yêu cầu của Kho bạc.

2.Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, số liệu báo cáo B01/BCQT trong trường hợp có bao gồm số liệu các khoản thu chi từ hoạt động sản xuất kinh doanh đang hiển thị số liệu chưa chính xác ở các chỉ tiêu số 79 - Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang (Nguồn hoạt động khác được để lại) và chỉ tiêu số 94 - Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán. Nguyên nhân là do khi tích chọn Bao gồm số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chương trình mới chỉ lấy lên số liệu thu, chi phát sinh trong kỳ từ hoạt động SXKD, chưa lấy lên số kinh phí còn dư đầu kỳ từ hoạt động sản xuất kinh doanh => Dẫn đến số liệu chuyển kỳ sau cũng bị sai.

Từ phiên bản R21, khi in báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, phần mềm hiển thị chỉ tiêu 61 và 79: Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang hiển thị đúng số liệu phát sinh khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" để nộp quyết toán cuối kỳ.

Ví dụ:

o Đầu kỳ, đơn vị nhập thông tin chi tiết số dư cho hoạt động SXKD:

R21.14_Anh1

o Trong kỳ đơn vị phát sinh các nghiệp vụ chi hoạt động SXKD:

Để in được báo cáo, thực hiện như sau:

o Vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

o Trên tham số báo cáo:

Chọn Nguồn: Phí, lệ phí để lại; Chương: 422; Khoản: Tổng hợp

Tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD".

R21.14_Anh3

oNhấn Đồng ý. Số dư các chỉ tiêu 61 và chỉ tiêu 79 thuộc báo cáo B01/BCQT tương ứng với hoạt động SXKD được hiển thị như sau:

R21.14_ANh4