Khi in sổ S101-H phần III, KT muốn xem được số liệu phát sinh của các cột 6-Kinh phí thực nhận, cột 7-Số đề nghị quyết toán ở các dòng phát sinh chi tiết và dòng Cộng tiểu mục để đối chiếu số chênh lệch với KB

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khi in sổ S101-H phần III, KT muốn xem được số liệu phát sinh của các cột 6-Kinh phí thực nhận, cột 7-Số đề nghị quyết toán ở các dòng phát sinh chi tiết và dòng Cộng tiểu mục để đối chiếu số chênh lệch với KB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, để nhanh chóng đối chiếu số chênh lệch với kho bạc, chương trình cho phép kế toán xem được số liệu phát sinh ở các cột Kinh phí thực nhậnSố đề nghị quyết toán ở các dòng phát sinh chi tiết và dòng Cộng tiểu mục khi in Sổ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần III).

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, trên mẫu Sổ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần III), cột chỉ tiêu Kinh phí thực nhậnSố đề nghị quyết toán chỉ hiển thị số liệu phát sinh ở các dòng Cộng phát sinh trong tháng, Lũy kế phát sinh quý/năm mà chưa hiển thị được số liệu ở các dòng phát sinh và dòng Cộng tiểu mục tương ứng. Khi có nhu cầu kiểm tra chi tiết số liệu với kho bạc, kế toán phải xuất sổ S101-H phần III ra file excel để chỉnh lại số liệu hiển thị ở các dòng phát sinh và dòng cộng tiểu mục. Việc này mất rất nhiều thời gian và thường hay xảy ra sai sót.

Từ phiên bản R21, chương trình cho phép xem được số liệu phát sinh của các cột 6 - Kinh phí thực nhận và cột 7 - Số đề nghị quyết toán ở các dòng phát sinh chi tiết và dòng Cộng tiểu mục để nhanh chóng đối chiếu số chênh lệch với Kho bạc.

Chi tiết:

o Trong kỳ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh kho bạc. Ví dụ: Phát sinh nghiệp vụ Rút dự toán tiền mặt về nhập quỹ.

R21.2_Anh1

oVào Báo cáo\Kho bạc\Sổ S101-H: Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước (phần III)

oTại Tham số báo cáo: chọn Kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản, Kinh phí, Mã CTMT, DA, Cấp phát, Mục.

R21.2_Anh2

o Nhấn Đồng ý.

R21.2_Anh3