Khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, kế toán muốn tự động hiển thị đầy đủ thông tin đề tài ở các dòng hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian hạch toán chứng từ.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, kế toán muốn tự động hiển thị đầy đủ thông tin đề tài ở các dòng hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian hạch toán chứng từ.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm, phần mềm tự động hiển thị đủ thông tin đề tài ở các dòng hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian hạch toán chứng từ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm các dòng hạch toán chi tiết Nợ TK 334/Có TK 332 thì hiển thị chi tiết theo Đề tài tương ứng trên chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm tuy nhiên các dòng hạch toán Nợ TK 611/Có TK 334 đều bỏ trống thông tin Đề tài  gây khó khăn và mất thời gian cho kế toán khi hạch toán chứng từ.

Từ phiên bản R21, chương trình sẽ tự động hiển thị đủ thông tin Đề tài ở các dòng hạch toán chi tiết khi sinh Hạch toán chi phí bảo hiểm từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

Để tập hợp chi phí theo từng Đề tài, đơn vị cần tích chọn theo dõi nghiệp vụ Quản lý kinh phí đề tài tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Nghiệp vụ:

R21.8_Anh1

Trong kỳ anh/chị lập chứng từ Rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm có chi tiết theo Đề tài:

R21.8_Anh2

Nhấn Cất. Chọn Sinh chứng từ Chuyển khoản thanh toán bảo hiểm.

R21.8_Anh3

Nhấn Cất. Nhấn khi phần mềm hiển thị thông báo "Bạn có muốn sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm không?"

Phần mềm đã tự động sinh chứng từ Hạch toán chi phí bảo hiểm chi tiết theo đề tài.

R21.8_Anh4