Kế toán muốn kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phân hệ quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN để giảm thiểu thời gian hạch toán trên phần mềm.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Kế toán muốn kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phân hệ quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN để giảm thiểu thời gian hạch toán trên phần mềm.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Với các đơn vị có sử dụng phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN và muốn hạch toán nhanh các chứng từ thu tiền như: học phí, tiền ăn bán trú, bảo hiểm,... trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 thì kể từ phiên bản R21, chương trình cho phép kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN để giảm thiểu thời gian hạch toán. Kết nối này chỉ áp dụng cho phân hệ Tiền mặt. Sau khi kết nối, chương trình cho phép lập phiếu thu tiền học, các khoản dịch vụ,... thông qua việc lấy dữ liệu từ phần mềm QLTH.VN.

2. Chi tiết thay đổi

Các bước kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN như sau:

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ\Kết nối QLTH.VN.

2. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN.

Nhập Địa chỉ đăng nhập có dạng <<http://tentruong.tentinh.qlth.vn>>

Nhập Tên đăng nhập: tên đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN.

Nhập Mật khẩu.

R21.11_ANH1

3. Nhấn Kết nối để kết nối tới phần mềm QLTH.VN.

R21.11_Anh2

4. Nhấn Đồng ý khi thông báo xuất hiện.

Để lập phiếu thu tiền học, anh/chị vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu thu\Lập phiếu thu tiền từ QLTH.VN.

R21.11_Anh3

Xem hướng dẫn chi tiết Lập phiếu thu tiền học từ QLTH.VN tại đây.

Nếu đơn vị mới khởi tạo dữ liệu để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN thì tại bước Tạo mới dữ liệu kế toán đơn vị phải chọn thuộc ngành là Giáo dục hoặc Khác.

 Xem thêm các bước hướng dẫn Tạo dữ liệu kế toán tại đây.

Lưu ý: Để thực hiện kết nối thành công đơn vị phải sử dụng tài khoản đăng nhập QLTH.VN có quyền sử dụng phần hệ Quản lý khoản thu. Nếu Tài khoản đăng nhập không có quyền chương trình sẽ cảnh báo và không cho phép kết nối.