Trường hợp ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, đánh giá lại TSCĐ, kế toán muốn có thể in được Giấy rút dự toán ngân sách theo yêu cầu của Kho bạc khi rút kinh phí chuyển khoản cho NCC.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Trường hợp ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, đánh giá lại TSCĐ, kế toán muốn có thể in được Giấy rút dự toán ngân sách theo yêu cầu của Kho bạc khi rút kinh phí chuyển khoản cho NCC.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, phần mềm cho phép in Giấy rút dự toán ngân sách ngay trên chứng từ Ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ khi không kết nối với QLTS.VN theo yêu cầu của kho bạc khi rút kinh phí chuyển khoản cho nhà cung cấp.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, khi đơn vị phát sinh nghiệp vụ mua TSCĐ, kế toán hạch toán bút toán tăng TSCĐ là Nợ TK 211/Có TK 366x trên chứng từ Ghi tăng từ phần mềm QLTS.VN. Ngoài ra, khi phát sinh nghiệp vụ đánh giá lại làm tăng nguyên giá của tài sản thì trên chứng từ Đánh giá lại TSCĐ từ QLTS.VNĐánh giá lại TSCĐ khi không kết nối với QLTS.VN đều không in được Giấy rút dự toán ngân sách, kế toán đang phải tự lập bằng tay ngoài excel nên mất nhiều thời gian và có thể dẫn đến sai sót.

Từ phiên bản R21, kế toán có thể in Giấy rút dự toán ngân sách ngay trên các giao diện Ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ khi không kết nối với QLTS.VN.

Để thực hiện in Giấy rút dự toán ngân sách thì trên các chứng từ Ghi tăng tài sản từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN, Đánh giá lại TSCĐ khi không kết nối với QLTS.VN, kế toán chỉ cần nhấn In\C2-02a/NS hoặc C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

o Ví dụ trên chứng từ Ghi tăng TSCĐ từ phần mềm QLTS.VN:

R21.3_Anh1

oNhấn In\C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

oTrên Tham số báo cáo, tại tab Thông tin chung nhập các thông tin Tên đơn vị nhận tiền, Người nhận tiền.

R21.3_Anh2

oNhấn Đồng ý. Kế toán có thể mang Giấy rút dự toán ngân sách để mang ra kho bạc làm thủ tục thanh toán.

R21.3_Anh3

Xem thêm hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ:

- Ghi tăng từ phần mềm QLTS.VN tại đây.

- Đánh giá lại từ phần mềm QLTS.VN tại đây.

- Đánh giá lại TSCĐ (không kết nối với QLTS.VN) tại đây.