Khách hàng có nhu cầu in được báo cáo theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC theo yêu cầu của các đơn vị cấp trên khi nộp báo cáo quyết toán.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R21 >

Khách hàng có nhu cầu in được báo cáo theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC theo yêu cầu của các đơn vị cấp trên khi nộp báo cáo quyết toán.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R21, chương trình cập nhật mẫu báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R21, trên mẫu báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đang hiển thị các tiêu đề cột chưa đúng với mẫu theo quy định ban hành của Thông tư 107/2017/TT-BTC. Cụ thể mẫu báo cáo B01/BCQT trên phần mềm đang hiển thị tiêu đề các cột số liệu Loại/Khoản là mã loại hoặc mã khoản. Tuy nhiên mẫu của thông tư quy định phải hiển thị có ký tự Loại..., Khoản...

Từ phiên bản R21, chương trình cập nhật lại mẫu báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động:

Giả sử trong kỳ, anh/chị có phát sinh nghiệp vụ như sau:

o Ngày 31/12/2017 phát sinh nghiệp vụ nhận kinh phí bằng lệnh chi tiền:

R21.4_Anh1

oVào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

oTrên màn hình Tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo và các nội dung kinh tế cần in: Nguồn, Chương, Khoản.

R21.4_Anh2

o Nhấn Đồng ý.

R21.4_Anh3