Hướng dẫn lập, nộp báo cáo quyết toán năm 2019... và cách xử lý vấn đề thường gặp khi báo cáo sai lệch số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trong quyết toán >

Hướng dẫn lập, nộp báo cáo quyết toán năm 2019... và cách xử lý vấn đề thường gặp khi báo cáo sai lệch số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus11. Báo cáo đối chiếu Kho bạc

Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

hmtoggle_plus12. Báo cáo quyết toán

B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

hmtoggle_plus13. Báo cáo tài chính

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản). Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

hmtoggle_plus14. Sổ kế toán

S05-Bảng cân đối phát sinh. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

hmtoggle_plus15. Đối chiếu số liệu giữa các báo cáo

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động. Xem các vấn đề thường gặp và hướng xử lý tại đây.

hmtoggle_plus16. Nộp báo cáo gửi cấp trên và gửi KBNN

1. Xuất khẩu báo cáo gửi cấp trên.

Xem hướng dẫn Xuất khẩu BCTC và BCQT gửi cấp trên tại đây.

2. Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN qua cổng thông tin điện tử TKT

Đối chiếu số liệu các chỉ tiêu trình bày trên báo cáo tài chính trước khi xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

Xuất khẩu báo cáo tài chính gửi KBNN. Xem hướng dẫn tại đây.