B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo >

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Chỉ tiêu Phải thu khách hàng khác với số dư Nợ TK 131 trên Số S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Vấn đề 2: Chỉ tiêu Các khoản nhận trước của khách hàng khác với số dư Có TK 131 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Vấn đề 3: Chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp khác với số dư Có TK 331 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Vấn đề 4: Chỉ tiêu Trả trước cho người bán khác với số dư Nợ TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Vấn đề 5: Chỉ tiêu Các khoản phải thu khác khác với số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,... trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Vấn đề 6: Chỉ tiêu Nợ phải trả khác khác với số dư Có TK 138, 332, 333, 334, 338, 348,... trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh