B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính >

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: In báo cáo không có số liệu

Vấn đề 2: Thặng dư/thâm hụt (Mã số 09) trên B02/BCTC bị âm

Vấn đề 3: Thặng dư, thâm hụt (Mã số 12) bị âm?

Vấn đề 4: Chỉ tiêu thặng dư/thâm hụt (MS 50) trên B02/BCTC với số dư cuối kỳ TK 421 trên S05-H hoặc với MS 72 trên B01/BCTC