B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính >

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Cột đầu kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn

Vấn đề 2: Cột Cuối kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Vấn đề 3: Tại sao chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế (Mã số 33, 37) lại bị âm?

Vấn đề 4: Tại sao trên B01/BCTC có phát sinh số liệu chỉ tiêu Phải thu nội bộ, Phải trả nội bộ?

Vấn đề 5: Khi in báo cáo chương trình báo không có số liệu