B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính >

B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Chỉ tiêu Các khoản phải thu (Mã số 03) lên không đúng số liệu?

Vấn đề 2: Tại sao Chỉ tiêu Hao mòn lũy kế (Mã số 13) lại bị âm?

Vấn đề 3: Chỉ tiêu Nợ phải trả (Mã số 40) lên không đúng số liệu?

Vấn đề 4: Chỉ tiêu Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Mã số 46) không bằng với chỉ tiêu Thặng dư/Thâm hụt trong năm (Mã số 70)