Cách lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Những câu hỏi thường gặp mùa quyết toán > Trong quyết toán >

Cách lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kiểm tra lập bảng kê thanh toán tạm ứng để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng chưa được lập lên bảng kê hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán.

2. Quy trình rút, chi và thanh toán tạm ứng trên phần mềm

Tùy vào hình thức rút và chi để hạch toán và lập bảng kê thanh toán tạm ứng với Kho bạc.

1. Đơn vị rút, chi tạm ứng bằng tiền mặt và thanh toán tạm ứng. Xem hướng dẫn tại đây.

- Xem hướng dẫn rút tạm ứng tại mục 4.1; chi tạm ứng tại mục 4.2; lập bảng kê tạm ứng tại mục 4.3; thanh toán tạm ứng tại mục 4.4

2. Đơn vị rút và chi tạm ứng bằng tiền gửi. Xem hướng dẫn tại đây.

- Xem hướng dẫn rút tạm ứng tại mục 4.1; chi tạm ứng tại mục 4.2; lập bảng kê tạm ứng tại mục 4.3; thanh toán tạm ứng tại mục 4.4

3. Đơn vị chuyển khoản thanh toán tạm ứng. Xem hướng dẫn tại đây.

- Xem hướng dẫn rút tạm ứng tại mục 4.1; chi tạm ứng tại mục 4.2; lập bảng kê tạm ứng tại mục 4.3; thanh toán tạm ứng tại mục 4.4