Xuất khẩu báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép xuất khẩu các Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán để nhập vào phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019 của đơn vị dự toán cấp trên để phục vụ việc xét duyệt/thẩm định và tổng hợp báo cáo của đơn vị dự toán cấp trên.

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Để xuất khẩu dữ liệu các báo cáo quyết toán và báo cáo tài chính, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính

XK_bao_cao_tai_chinh_01

2. Chọn các thông tin để xuất khẩu dữ liệu tại màn hình Chọn báo cáo xuất khẩu.

Kỳ báo cáo

o Chọn Quý hoặc Cả năm (Nếu chọn kỳ xuất khẩu dữ liệu là Cả năm thì có thể lựa chọn dữ liệu xuất khẩu có Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán).

o Chọn Năm.

Hệ thống đã tích chọn sẵn toàn bộ các báo cáo tài chính, trường hợp không muốn xuất khẩu dữ liệu trên báo cáo nào thì anh/chị bỏ tích tại báo cáo đó.

0-B05 mau don gian-05

Chức năng Tuỳ chọn xuất khẩu ở 2 mẫu Phụ biểu F01-01/BCQTB01/BCQT cho phép anh/chị tuỳ chọn dữ liệu xuất ra có bao gồm số liệu thu, chi hoạt động SXKD hay không để đáp ứng được yêu cầu quyết toán kinh phí của đơn vị cấp trên.

XK_bao_cao_tai_chinh_03

Nhấn Tiếp tục.

3. Phần mềm chuyển sang phần Đối chiếu với danh mục nguồn của đơn vị cấp trên.

Phần mềm mặc định sẵn Danh mục nguồn tại đơn vị và Danh mục nguồn của đơn vị cấp trên. Trường hợp nguồn của 2 bên không khớp nhau, anh/chị có thể sửa lại cho phù hợp.

XK_bao_cao_tai_chinh_04

Nhấn Tiếp tục.

4. Nhấn vào biểu tượng XK_bao_cao_tai_chinh_07 để chọn nơi lưu tệp xuất khẩu.

XK_bao_cao_tai_chinh_05

5. Nhấn Xuất khẩu. Khi hệ thống hiển thị thông báo xuất khẩu dữ liệu thành công, nhấn nếu muốn mở ngay thư mục xuất khẩu, nhấn Không chương trình sẽ đóng chức năng lại.

XK_bao_cao_tai_chinh_06