Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc >

Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số vấn đề thường gặp:

Vấn đề 1: In báo cáo quý II cột số 1 Dự toán năm trước chuyển sang lên không đúng số liệu. Cụ thể đang lấy dự toán còn lại cuối quý I chuyển sang

Vấn đề 2: In báo cáo phần mềm báo không có số liệu

Vấn đề 3: Cột 6,7 Dự toán đã sử dụng lên không đúng

Vấn đề 4: Cột 8,9: Dự toán cam kết chi lên không đúng

Vấn đề 5: Cột 11 Dự toán còn lại lên không đúng

Vấn đề 6: In báo cáo có 1 nguồn bị nhảy sang trang sau, không nằm cùng trang với các nguồn khác

Vấn đề 7: Lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS.VN sang Mimosa làm sai Mẫu số 01

Vấn đề 8: Khách hàng khai báo sai nguồn ở QLTS nên khi lấy sang Mimosa hạch toán sai nghiệp vụ

Vấn đề 9: In báo cáo từ đầu năm đến...thì cột 1 Dự toán năm trước chuyển sang bị sai

Xem thêm video hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu Mẫu số 01 tại đây