B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính >

B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Trên báo cáo B03/BCTC, chỉ tiêu Tiền chi khác (Mã số 13) lên sai số liệu hoặc hiển thị số tiền âm

Vấn đề 2: Chỉ tiêu Tiền thu khác (Mã số 06) lên sai số liệu