Kế toán muốn nhanh chóng đối chiếu được số liệu các chỉ tiêu trình bày trên các báo cáo tài chính với nhau để đảm bảo số liệu đúng đắn

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R35 >

Kế toán muốn nhanh chóng đối chiếu được số liệu các chỉ tiêu trình bày trên các báo cáo tài chính với nhau để đảm bảo số liệu đúng đắn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp Kế toán nhanh chóng đối chiếu được số liệu các chỉ tiêu trình bày trên các báo cáo tài chính với số liệu các tài khoản tương ứng trên báo cáo S05-H: Bảng cân đối tài khoản để giảm thời gian kiểm tra báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R35, phần mềm chưa hỗ trợ kiểm tra số liệu các chỉ tiêu của từng báo cáo tài chính hay giữa các báo cáo với nhau.

Kể từ phiên bản R35, phần mềm bổ sung thêm chức năng kiểm tra số liệu của các chỉ tiêu trên 1 báo cáo hay giữa các báo cáo với nhau:

o B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

o B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

o B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

o B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

o B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

o B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Có thể kiểm tra số liệu theo 2 cách sau:

oCách 1: Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính.

Lập lần lượt các báo cáo tài chính và báo cáo BSTT.

Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ tự động kiểm tra và chỉ ra các Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp.

Anh/chị có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu file excel ra máy tính cá nhân và thực hiện sửa lại dữ liệu cho phù hợp.

Sau đó lập lại các báo cáo tài chính.

R35.6_B01_1

oCách 2: Vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính

Kích đúp chuột lần lượt các báo cáo tài chính và báo cáo BSTT.

Trên tham số báo cáo, tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.

Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ tự động kiểm tra và chỉ ra các Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp.

Anh/chị có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu file excel ra máy tính cá nhân và thực hiện sửa lại dữ liệu cho phù hợp.

Sau đó in lại các báo cáo tài chính.

R35.6_B01_02

Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn Xem tại đây => chương trình sẽ chuyển sang hướng dẫn đối chiếu số liệu báo cáo.