Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo đối chiếu Kho bạc >

Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số vấn đề thường gặp:

Vấn đề 1: Cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ (Cột 1) không đúng số liệu (thể hiện số tiền dương ở tiểu mục rút và số tiền âm tại các tiểu mục thanh toán)

Vấn đề 2: Cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ thể hiện số tiền âm khi rút tạm ứng từ kỳ trước và thanh toán tạm ứng tại kỳ này

Vấn đề 3: Cột số Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu

Xem thêm video hướng dẫn kiểm tra báo cáo đối chiếu mẫu số 02 tại đây