Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán >

Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp 1: Xem báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD"

Trường hợp 2: Xem báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Trường hợp 4: Đơn vị thu hoạt động SXKD, thu khác hạch toán thu vào TK 531, chi TK 642, 154 thì làm thế nào để in báo cáo B01/BCQT lên đúng, đủ số liệu?