Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán >

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp 1: In báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" không lên đúng số liệu

Trường hợp 2: In báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Trường hợp 3: In báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"