B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo >

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Chỉ tiêu Thặng dư/Thâm hụt trong năm (Mã số 50) trên B02/BCTC không bằng với chỉ tiêu Thặng dư/Thâm hụt lũy kế (Mã số 72) trên báo cáo B01/BCTC.

Nguyên nhân: Do cách lấy số liệu trên 2 báo cáo đang khác nhau:

- Trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động, chỉ tiêu thặng dư/thâm hụt trong năm (Mã số 50) phản ánh thặng dư/thâm hụt của đơn vị phát sinh trong năm đối với các nguồn kinh phí được phép phân phối theo cơ chế tài chính, được lấy số liệu bằng tổng thu trừ tổng chi trong năm.

- Trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính, chỉ tiêu thặng dư/thâm hụt luỹ kế (Mã số 72) của tất cả các hoạt động của đơn vị tại ngày lập báo cáo, được lấy số liệu bằng số dư TK 421.

=> Nên có thể do đơn vị có số dư đầu kỳ TK 421 hoặc trong năm có thực hiện phân phối thặng dư (trích lập quỹ, bổ sung nguồn cải cách tiền lương,...).

CHTG_BCTC_B02_01

Giải pháp: Đơn vị vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (hoặc tổng số hợp tài khoản, chọn TK 421) để kiểm tra.

CHTG_BCTC_B02_02