Xuất khẩu báo cáo gửi vào hệ thống TKT KBNN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Tệp >

Xuất khẩu báo cáo gửi vào hệ thống TKT KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính (TT 107/2018/TT-BTC) để nộp báo cáo cho kho bạc địa phương qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

2. Các bước thực hiện

Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2018/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Xem phim hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi KBNN tại đây.

hmtoggle_plus1        Bước 1: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1.Chọn menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

R31.2_XKBCNN_01

hoặc vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo cho kho bạc.

R36.6_Nop BC cho KB_01

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Ví dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp).

R36.6_Nop BC cho KB_02

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

oB03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oBáo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)

Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

oB03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oBáo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC)

3. Khai báo các thông tin:

Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước.

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.

Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

R36.6_Nop BC cho KB_03

4. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

5. Chọn các báo cáo để xem: B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTC, B01/BSTT.

R36.6_Nop BC cho KB_04

6. Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp trên từng báo cáo hoặc giữa các báo cáo với nhau.

R36.6_Nop BC cho KB_05

7. Anh/chị có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel. Sau đó, thực hiện sửa lại số liệu trên phần mềm như trên danh sách đã chỉ ra.

8. Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác rồi, thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Xem báo cáo tài chính. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

R31.2_XKBCNN_04

9. Nhấn để mở thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để không mở file và đóng thông báo.

hmtoggle_plus1        Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

R30_10_XK_BCKBNN_5

2. Chọn Thêm mới trên màn hình Quản lý báo cáo rồi khai báo các thông tin có dấu (*).

Chọn kỳ báo cáo.

Nhấn Browse để chọn Tệp tin báo cáo hoặc Tệp tin đính kèm (nếu có).

Nhập Mã xác nhận.

Nhấn Gửi phê duyệt để gửi KBNN phê duyệt.

R30_10_XK_BCKBNN_6

Xem thêm hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT tại đây.

R30_10_XK_BCKBNN_7