B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo >

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề: Trên B02/BCTC, Số tiền ở chỉ tiêu Chi phí (Mã số 11) lệch số liệu với tổng số tiền nguồn hoạt động khác được để lại cộng với nguồn phí được khấu trừ, để lại trên Phụ biểu F01-01/BCQT

VD khi doi chieu_vd3_01

hmtoggle_plus1Cách lấy số liệu lên 2 báo cáo

Chỉ tiêu 11 trên báo cáo B02/BCTC: Phản ánh chi phí giá vốn (TK 632) và chi phí hoạt động quản lý (TK 642), không chi tiết tới Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục và căn cứ lấy số liệu dựa vào bút toán xác định kết quả hoạt động để lên báo cáo.

Phụ biểu F01-01/BCQT:

- Phản ánh chi phí hoạt động quản lý (TK 642), chi phí SXKD dở dang, chi phí thuế TNDN chưa được kết chuyển.

- Các chứng từ hạch toán chi phí phải chọn đầy đủ: Nguồn, Mục, Tiểu mục mới lên báo cáo.

- Mã nguồn phải khớp với mã nguồn trong thiết lập công thức báo cáo. Cụ thể với Nguồn được khấu trừ, để lại là mã nguồn 4, Nguồn khác là mã nguồn 7.

hmtoggle_plus1Một số nguyên nhân dẫn đến sai lệch

Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa thực hiện Xác định kết quả hoạt động => B02/BCTC không lên số liệu nhưng Phụ biểu F01-01/BCQT vẫn hiển thị số liệu.

  Cách xử lý: Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Xác định kết quả hoạt động lập chứng từ xác định kết quả hoạt động

Nguyên nhân 2: Trên các chứng từ hạch toán chi phí không chọn đủ Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục => B02/BCTC vẫn lên số liệu nhưng Phụ biểu F01-01/BCQT không lên đủ số liệu.

Cách kiểm tra: Vào Tìm kiếm, lọc các chứng từ hạch toán chi phí nhưng bỏ trống Mục, Tiểu mục

Nguyên nhân 3: Chứng từ hạch toán chi phí Nợ TK 632, 642 nhưng Nguồn không nằm trong danh mục nguồn được thiết lập trong báo cáo => Phụ biểu F01-01 không lên đủ số liệu.

Cách kiểm tra:

1. Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính để kiểm tra xem Nguồn khác và Nguồn Phí được khấu trừ, để lại đang được thiết lập công thức lấy theo mã nguồn nào.

2. Vào Tìm kiểm, lọc các chứng từ hạch toán Nợ TK 632, 642 xem phát sinh trên những nguồn nào.

3. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, kiểm tra xem các nguồn đó có thuộc nguồn có mã được thiết lập công thức trên báo cáo không? Nếu không thuộc thì có thể sử dụng tính năng Chuyển nguồn để thay đổi mã nguồn.

Nguyên nhân 4: Có số dư cuối kỳ trên TK 154 => B02/BCTC không lên số liệu nhưng F01-01/BCQT vẫn lên số liệu

Cách kiểm tra:

1. Xem bảng cân đối phát sinh để kiểm tra có số dư trên tài khoản này không.

2. Hạch toán TK 632/Có TK 154 và làm lại bút toán xác định kết quả hoạt động. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nguyên nhân 5: Có phát sinh thuế TNDN hạch toán trên TK 821 => B02/BCTC không thể hiện số liệu trên chỉ tiêu chi phí (Mã số 11) mà thể hiện trên chỉ tiêu Chi phí thuế TNDN (Chỉ tiêu 40), trên F01-01/BCQT lên số liệu (từ phiên bản R23) nên khi có phát sinh thuế TNDN của nguồn khác, Phí lệ phí để lại thì 2 chỉ tiêu này lệch nhau.