S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo >

S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Doanh thu (Mã số 10) trên B03/BCTC

Số tiền Có TK 531 ở báo cáo S05-H lệch với Số thu trong năm (Mã số 85) trên B01/BCQT