R37

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R37

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R37 (Phát hành ngày 03/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Khi lập báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

2. Trường hợp quên chọn nhóm HHDV trên chứng từ hạch toán thuế GTGT đầu vào, kế toán muốn nhanh chóng lập đúng được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

3. Khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách trên giao diện Chuyển khoản trả lương, kế toán muốn nhanh chóng điền được thông tin ngày, tháng, năm theo ngày thực tế đi giao dịch với Kho bạc

4. Kế toán muốn in Bảng cân đối phát sinh theo tài khoản trong thông tư 107/2017/TT-BTC

5. Khi xem biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán muốn cột 10 - Số dư dự toán chỉ hiển thị số Dự toán còn dư ở Kho bạc, không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán

6. Trường hợp còn dư kinh phí nhận từ lệnh chi tiền tạm ứng năm trước chuyển sang, kế toán muốn khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT thì lên được chính xác số liệu ở các cột 1, cột 6, cột 7, cột 11 để phản ánh đúng số kinh phí phát sinh tại đơn vị

7. Kế toán muốn lập được báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ quyết toán báo cáo cuối năm

8. Khi lập báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp), kế toán muốn tùy chỉnh được số liệu phát sinh của chỉ tiêu Tiền thu khác (1.5) và chỉ tiêu Tiền chi khác (2.3) để lên được theo số phát sinh kiểm soát được của đơn vị

9. Kế toán muốn có thể theo dõi được nghiệp vụ nộp phục hồi kinh phí theo từng cam kết chi để lên đúng số liệu báo cáo quyết toán theo yêu cầu của Kho bạc

10. Khi in báo cáo F01-02/BCQT, kế toán muốn xem được số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA để đáp ứng yêu cầu kiểm tra số liệu khi quyết toán kinh phí CTMT, DA của đơn vị chủ quản

11. Khi khai báo thông tin Mã hàng trên chứng từ bán hàng sinh tự động từ hóa đơn đã phát hành trên meInvoice, kế toán muốn không phải khai báo lại thông tin đơn giá, thành tiền để giảm thời gian nhập liệu và tránh sai sót

12. Khi lập chứng từ C3-01/NS để rút vốn đầu tư theo quy định, kế toán muốn hiển thị được nhiều hơn 6 dòng nội dung thanh toán trên cùng 1 giấy rút để dễ dàng theo dõi các nội dung thanh toán với Kho bạc

13. Kế toán muốn giảm thiểu trường hợp Nhận dự toán không đồng bộ giữa nguồn và TK hạch toán để hạn chế các trường hợp sai số liệu BC B01/BCQT

14. Kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu của tất cả các chỉ tiêu có phát sinh trên báo cáo B02/BCTC để giảm thời gian lập báo cáo nộp cho đơn vị cấp trên theo yêu cầu

15. Trường hợp TK 111 không chi tiết theo Loại quỹ, kế toán muốn Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách phần Tiền mặt chỉ hiển thị đúng số dư TK 111 theo Loại quỹ bị âm để phát hiện nguyên nhân sai sót