Kế toán muốn gửi Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin lên cơ quan chủ quản để rà soát giao dịch nội bộ

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R38 >

Kế toán muốn gửi Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin lên cơ quan chủ quản để rà soát giao dịch nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu và gửi Thuyết minh B01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính lên cơ quan chủ quản để rà soát giao dịch nội bộ.

2. Chi tiết thay đổi

Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

Chương trình bổ sung thêm Thuyết minh B01/BSTT báo cáo bổ sung thông tin tài chính để thực hiện xuất khẩu và gửi lên cấp trên.

R38.4_b01bstt_01

Xem thêm các bước xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.