Trường hợp quên chọn nhóm HHDV trên chứng từ hạch toán thuế GTGT đầu vào, kế toán muốn nhanh chóng lập đúng được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Trường hợp quên chọn nhóm HHDV trên chứng từ hạch toán thuế GTGT đầu vào, kế toán muốn nhanh chóng lập đúng được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng lập đúng được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trong trường hợp quên chọn Nhóm HHDV trên chứng từ hạch toán thuế GTGT đầu vào để giảm thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, để lập được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào thì các chứng từ hạch toán phải khai báo đầy đủ thông tin Nhóm HHDV, nếu kế toán quên nhập thông tin này thì sẽ không lấy lên được trên bảng kê mua vào nhưng kế toán không biết điều này gây ra thiếu sót trên bảng kê thuế.

Kể từ phiên bản R37, trường hợp quên chọn Nhóm HHDV trên chứng từ hạch toán thuế GTGT đầu vào, chương trình sẽ có những cảnh báo để kế toán biết và chọn đúng thông tin này để lên được Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

o Trên các chứng từ hạch toán TK Nợ 1331x, 1332x hoặc hạch toán TK thuế 1331x, 1332xtiền thuế >0, bỏ trống thông tin Nhóm HHDV (Ví dụ các chứng từ Mua hàng, Phiếu chi, Chứng từ nghiệp vụ khác có thông tin Nhóm HHDV).

o Nhấn Cất => chương trình sẽ hiển thị thông báo "Cần nhập thông tin "Nhóm HHDV" để lên Bảng kê...".

oNhấn Có\Sửa để chọn Nhóm HHDV.

R37.2_Bang ke hang hoa mua vao_01

oLưu ý: Khi anh/chị kê khai chứng từ trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào rồi nhưng sửa lại thông tin Nhóm HHDV dẫn đến chứng từ không đủ điều kiện lên bảng kê thì khi ghi sổ  => chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

R37.2_Bang ke hang hoa mua vao_02

Khi đó, chương trình sẽ được tự động loại ra khỏi bảng kê mua vào/bán ra chứng từ vừa thay đổi thông tin Nhóm HHDV.