Khi in báo cáo F01-02/BCQT, kế toán muốn xem được số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA để đáp ứng yêu cầu kiểm tra số liệu khi quyết toán kinh phí CTMT, DA của đơn vị chủ quản

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi in báo cáo F01-02/BCQT, kế toán muốn xem được số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA để đáp ứng yêu cầu kiểm tra số liệu khi quyết toán kinh phí CTMT, DA của đơn vị chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xem được số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA khi in báo cáo F01-02/BCQT để đáp ứng yêu cầu kiểm tra số liệu khi quyết toán kinh phí CTMT, DA của đơn vị chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi in báo cáo F01-02/BCQT kế toán không xem được số liệu quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA.

Kể từ phiên bản R37, khi in báo cáo F01-02/BCQT, chương trình bổ sung tích chọn Gộp tất cả CTMT, DA trên 1 báo cáo để kế toán có thể xem được số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả các CTMT, DA.

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán\Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

oTrên tham số báo cáo, nếu muốn xem số kinh phí của tất cả các CTMT, DA trên cùng 1 báo thì thực hiện như sau:

Chọn Mã CTMT, DA là Tất cả.

Tích chọn Gộp tất cả CTMT, DA trên một báo cáo.

R37.10_f01-02_01

o Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ hiển thị số kinh phí quyết toán tổng hợp của tất cả CTMT, DA trên cùng 1 báo cáo.

R37.10_f01-02_02