Kế toán muốn lập được báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ quyết toán báo cáo cuối năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Kế toán muốn lập được báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ quyết toán báo cáo cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ quyết toán báo cáo cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, phần mềm đã bỏ mẫu báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) do TT 107/2017/TT-BTC không quy định.

Kể từ phiên bản R37, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ (theo mẫu QĐ 19/2006) để nộp cho đơn vị cấp trên theo yêu cầu.

o Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\B04-H: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ theo mẫu QĐ 19/2006.

o Khai báo tham số báo cáo.

R37.7_b04_01

oNhấn Đồng ý.

R37.7_b04_02