Kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu của tất cả các chỉ tiêu có phát sinh trên báo cáo B02/BCTC để giảm thời gian lập báo cáo nộp cho đơn vị cấp trên theo yêu cầu

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Kế toán muốn nhanh chóng lên được số liệu của tất cả các chỉ tiêu có phát sinh trên báo cáo B02/BCTC để giảm thời gian lập báo cáo nộp cho đơn vị cấp trên theo yêu cầu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng số liệu của tất cả các chỉ tiêu có phát sinh trên báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để giảm thời gian lập báo cáo nộp cho đơn vị cấp trên theo yêu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi in báo cáo B02/BCTC thì chương trình đang để trống chỉ tiêu 51, kế toán đang phải xuất báo cáo ra exel để chỉnh sửa số liệu nên mất rất nhiều thời gian và công sức.

Kể từ phiên bản R37, phần mềm cho phép kế toán tự thiết lập chỉ tiêu báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để lên số liệu báo cáo theo đúng chỉ tiêu đã thiết lập.

o Vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.

o Chọn báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.

o Chọn đến chỉ tiêu cần thiết lập. Ví dụ chỉ tiêu 51. Nhấn Sửa.

R37.14_b02_01

oThiết lập công thức cho chỉ tiêu được chọn. Nhấn Cất.

R37.14_b02_02

o In báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động => chương trình sẽ lấy lên các phát sinh như công thức đã thiết lập.

R37.14_b02_03