Khi xem biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán muốn cột 10 - Số dư dự toán chỉ hiển thị số Dự toán còn dư ở Kho bạc, không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi xem biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau, kế toán muốn cột 10 - Số dư dự toán chỉ hiển thị số Dự toán còn dư ở Kho bạc, không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng mong muốn của kế toán: cột 10 - Số dư dự toán chỉ hiển thị số Dự toán còn dư ở Kho bạc, không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán trên biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, cột 10 - Số dư dự toán trên biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau đang thể hiện cả số dư tạm ứng và số dự toán còn dư ở kho bạc theo hướng dẫn của thông tư nên không đáp ứng được nhu cầu của đơn vị .

Kể từ phiên bản R37, khi in biểu số 59: Tình hình thực hiện dự toán được chuyển nguồn sang năm sau, chương trình cho phép tùy chọn hiển thị số liệu cột 10 chỉ hiển thị số Dự toán còn dư ở kho bạc và không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán để đáp ứng yêu cầu của kho bạc.

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của các cấp theo hình thức rút dự toán.

o Trên Tham số báo cáo, tích chọn Hiển thị số dư dự toán không bao gồm số dư tạm ứng chưa thanh toán.

R37.5_bieu so 59_01

oNhấn Đồng ý. Cột 10 - Số dư dự toán chỉ hiển thị đúng số Dự toán còn dư ở Kho bạc.

R37.5_bieu so 59_02