Trường hợp còn dư kinh phí nhận từ LCT tạm ứng năm trước chuyển sang, khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT thì lên được chính xác số liệu ở các cột 1, cột 6, cột 7, cột 11 để phản ánh đúng số KP phát sinh

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Trường hợp còn dư kinh phí nhận từ LCT tạm ứng năm trước chuyển sang, khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT thì lên được chính xác số liệu ở các cột 1, cột 6, cột 7, cột 11 để phản ánh đúng số KP phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT thì lên được chính xác số liệu ở các cột 1, cột 6, cột 7, cột 9, cột 11 để phản ánh đúng số kinh phí phát sinh tại đơn vị trong trường hợp còn dư kinh phí nhận từ lệnh chi tiền (LCT) tạm ứng năm trước chuyển sang.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT trong trường hợp còn dư kinh phí rút bằng LCT tạm ứng năm trước chuyển sang thì số liệu các cột 6, 7, 11 đang lên chưa đúng. Do số liệu cột 1 - Dự toán năm trước chuyển sang đang không bao gồm số kinh phí dư đầu năm từ LCT tạm ứng, còn số liệu cột 6 và cột 7 - DT đã sử dụng trong kỳ thì lại phản ánh số kinh phí sử dụng từ LCT tạm ứng còn dư năm trước chuyển sang, từ đó dẫn đến số liệu cột 11- Dự toán còn lại đang bị âm số tiền hoặc sai số liệu.

Kể từ phiên bản R37, trường hợp còn dư kinh phí nhận từ LCT tạm ứng năm trước chuyển sang, khi in báo cáo Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT thì sẽ lên được chính xác số liệu ở các cột 1, cột 6, cột 7, cột 9, cột 11 để phản ánh đúng số kinh phí phát sinh tại đơn vị.

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc.

R37.6_nop phuc hoi_03