Khi lập chứng từ C3-01/NS để rút vốn đầu tư theo quy định, kế toán muốn hiển thị được nhiều hơn 6 dòng nội dung thanh toán trên cùng 1 giấy rút để dễ dàng theo dõi các nội dung thanh toán với Kho bạc

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi lập chứng từ C3-01/NS để rút vốn đầu tư theo quy định, kế toán muốn hiển thị được nhiều hơn 6 dòng nội dung thanh toán trên cùng 1 giấy rút để dễ dàng theo dõi các nội dung thanh toán với Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi lập chứng từ C3-01/NS để rút vốn đầu tư theo quy định, chương trình giúp hiển thị được nhiều hơn 6 dòng nội dung thanh toán trên cùng 1 giấy rút để dễ dàng theo dõi các nội dung thanh toán với kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi lập chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (TT 77/2017/TT-BTC) theo quy định của Kho bạc, nếu nội dung thanh toán hiển thị dài quá 6 dòng thì các nội dung thanh toán sẽ bị tách hiển thị trên nhiều giấy rút.

Kể từ phiên bản R37, khi lập chứng từ C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (TT 77/2017/TT-BTC), chương trình cho phép chọn số lượng dòng in trên 1 trang.

o Ví dụ đơn vị có phát sinh nghiệp vụ Rút dự toán chuyển khoản như sau:

R37.12_c3-01_01

o Trên chứng từ, nhấn In, chọn in mẫu C3-01/NS: Giấy rút vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC).

o Trên tham số báo cáo, chọn tab Cách hiển thị, nhập Số dòng hiển thị trên 1 trang.

R37.12_c3-01_02

o Nhấn Đồng ý.

R37.12_c3-01_03