Kế toán muốn in Bảng cân đối phát sinh theo tài khoản trong thông tư 107/2017/TT-BTC

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Kế toán muốn in Bảng cân đối phát sinh theo tài khoản trong thông tư 107/2017/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in Bảng cân đối số phát sinh theo tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi in Bảng tổng hợp tài khoản, chương trình đang cho phép in đến tài khoản con chi tiết nhất, đơn vị phải xuất ra file excel và xóa các dòng tài khoản con chi tiết nhất đi để báo cáo đúng với hệ thống tài khoản mà Bộ tài chính quy định.

Kể từ phiên bản R37, với các đơn vị mở nhiều tài khoản con thì khi in Bảng cân đối số phát sinh, chương trình cho phép tùy chọn Hiển thị tài khoản theo TT 107/2017/TT-BTC để nộp báo cáo cho cơ quan chủ quản theo quy định.

o Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh.

o Trên Tham số báo cáo, tích chọn Hiển thị tài khoản theo TT 107/2017/TT-BTC.

R37.4_S05_1

oNhấn Đồng ý.

R37.4_S05_2