Khi lập báo cáo B03a/BCTC, kế toán muốn tùy chỉnh được số liệu phát sinh của chỉ tiêu Tiền thu khác và Tiền chi khác để lên được số phát sinh kiểm soát được của đơn vị

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi lập báo cáo B03a/BCTC, kế toán muốn tùy chỉnh được số liệu phát sinh của chỉ tiêu Tiền thu khác và Tiền chi khác để lên được số phát sinh kiểm soát được của đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán tùy chỉnh được số liệu phát sinh của chỉ tiêu Tiền thu khác (1.5) và chỉ tiêu Tiền chi khác (2.3) khi lập báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp) để lên được theo số phát sinh kiểm soát được của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, phần mềm không cho phép kế toán tự điều chỉnh số liệu của chỉ tiêu Tiền thu khác (1.5) và Tiền chi khác (2.3) trên báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp). Do vậy kế toán phải mất nhiều thời gian xuất báo cáo ra exel để chỉnh sửa lại.

Kể từ phiên bản R37, khi lập báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp), kế toán có thể tự tùy chỉnh số liệu phát sinh của tất cả các chỉ tiêu.

o Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo PP trực tiếp).

o Anh/chị có thể tự nhập tay các chỉ tiêu, ví dụ như chỉ tiêu 1.5 - Tiền thu khác và chỉ tiêu 2.3 - Tiền chi khác tại cột Năm nay.

R37.8_b03a_01

o Sau khi nhập xong các chỉ tiêu con, anh/chị kiểm tra và nhập lại chỉ tiêu Tổng cha (vì chương trình không tự cộng tổng các chỉ tiêu con nếu anh/chị tự nhập tay số liệu).