Khi lập báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi lập báo cáo B04/BCTC, kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị để giảm thời gian thao tác trên phần mềm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng thuyết minh được các Thông tin khái quát của đơn vị khi lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính để giảm thời gian thao tác trên phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, phần mềm chưa hỗ trợ lưu được các Thông tin khái quát như Quyết định thành lập, QĐ giao tự chủ tài chính, Chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị nên kế toán phải mất thời gian khai báo lại các thông tin này.

Kể từ phiên bản R37, khi lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính, chương trình tự động lưu lại thông tin khái quát để mặc định cho lần lập sau, không mất thời gian nhập lại của kế toán.

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Nhập các thông tin tại mục Thông tin khái quát.

o Kể từ lần lập báo cáo sau, chương trình sẽ mặc định lưu lại thông tin này theo lần nhập gần nhất, anh/chị không cần phải nhập lại nữa.

R37.1_B04-Thong tin khai quat_01

Lưu ý: Khi nhấn Lấy lại mặc định thì chương trình vẫn lưu Thông tin khái quát đã nhập trước đó.