Khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách trên giao diện Chuyển khoản trả lương, kế toán muốn nhanh chóng điền được thông tin ngày, tháng, năm theo ngày thực tế đi giao dịch với Kho bạc

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách trên giao diện Chuyển khoản trả lương, kế toán muốn nhanh chóng điền được thông tin ngày, tháng, năm theo ngày thực tế đi giao dịch với Kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng điền được thông tin ngày, tháng, năm theo ngày thực tế đi giao dịch với Kho bạc khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách trên giao diện Chuyển khoản trả lương để giảm thời gian chuẩn bị chứng từ đi Kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên giao diện Chuyển khoản kho bạc trả lương thì phần mềm chưa đáp ứng tiện ích "In ngày hệ thống" hoặc "In ngày chứng từ", cho nên kế toán phải in chứng từ và điền tay ngày đi giao dịch với Kho bạc trên chứng từ.

Kể từ phiên bản R37, khi in chứng từ C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC) trên giao diện Chuyển khoản kho bạc trả lương thì kế toán tùy chọn được In ngày hệ thống hoặc In ngày chứng từ.

o Vào menu Tiền lương\Trả lương, chọn hình thức trả lương là Chuyển khoản kho bạc.

o Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc trả lương, nhấn In\Tùy chọn in.

oTại màn hình Tùy chọn in, tùy chọn tích chọn In ngày hệ thống hoặc In ngày chứng từ.

R37.3_c2-02_01

oNhấn Đồng ý.

R37.3_c2-02_02