Trường hợp TK 111 không chi tiết theo Loại quỹ, kế toán muốn Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách phần Tiền mặt chỉ hiển thị đúng số dư TK 111 theo Loại quỹ bị âm để phát hiện nguyên nhân sai sót

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R37 >

Trường hợp TK 111 không chi tiết theo Loại quỹ, kế toán muốn Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách phần Tiền mặt chỉ hiển thị đúng số dư TK 111 theo Loại quỹ bị âm để phát hiện nguyên nhân sai sót

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách phần Tiền mặt lên đúng số liệu trong trường hợp TK 111 không chi tiết theo Loại quỹ.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R37, trường hợp TK 1111 không chi tiết theo Loại quỹ, nhưng kế toán lại hạch toán chi tiết theo Loại quỹ ở 1 vài nghiệp vụ dẫn đến Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách phần Tiền mặt đang phát hiện số dư TK 1111 bị âm, mà khi in sổ quỹ TM thì không bị âm, nên gây khó hiểu cho người dùng.

Kể từ phiên bản R37, trường hợp TK 111 không chi tiết theo Loại quỹ nhưng kế toán hạch toán chi tiết theo Loại quỹ ở 1 số nghiệp vụ thì phần mềm chỉ hiển thị đúng số dư TK 111 theo Loại quỹ bị âm trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách phần Tiền mặt.

o Ví dụ đơn vị có phát sinh nghiệp vụ chi tiết theo Loại quỹ:

R37.15_TK111_01

o Khi kiểm tra số dư tài khoản tiền mặt bằng chức năng Hướng dẫn quyết toán thì chương trình không phát hiện sai lệch.

R37.15_TK111_03