R23

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R23

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1.Kế toán muốn in Biểu số 59: tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau để xác nhận số dư với Kho bạc

2.Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa theo chứng từ nhập (PP đích danh)

3.Kế toán mong muốn có thể thuyết minh được đầy đủ các nội dung trên báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán một cách nhanh chóng và tiện lợi

4.Kế toán mong muốn xuất khẩu dữ liệu quyết toán thu chi sang CSDL của Sở tài chính Hải Dương (Giai đoạn 2)

5.Kế toán muốn tra cứu được số liệu chênh lệch thu chi của từng hoạt động dịch vụ chi tiết để báo cáo khi có yêu cầu và để phục vụ nhu cầu xác định mức trích lập quỹ cải cách tiền lương và các quỹ khác theo quy định

6.Khi mua vật tư, thiết bị nhập kho, kế toán muốn lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng cho các hóa đơn mua hàng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc

7.Sau khi cài lại phần mềm do cài lại win máy tính, kế toán muốn dễ dàng biết cách phục hồi được dữ liệu đang sử dụng để giảm thời gian nhờ hỗ trợ của tổng đài tư vấn

8.Kế toán muốn dễ dàng phục hồi được dữ liệu kế toán để giảm thiểu thời gian nhờ hỗ trợ từ Tổng đài tư vấn

9.Kế toán muốn xem được số liệu chi phí thực tế phát sinh trên sổ S61-H chi tiết đến Tiết tiểu mục để báo cáo số liệu theo yêu cầu của đơn vị cấp trên

10.Khi in báo cáo B01/BCQT và F01-01/BCQT bao gồm số liệu hoạt động SXKD, kế toán muốn số liệu về Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán hiển thị được đầy đủ các khoản chi phát sinh trong kỳ theo yêu cầu đơn vị cấp trên

11.Kế toán muốn tìm nhanh được đối tượng cần khai báo trên giao diện chứng từ hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian thao tác trên phần mềm

12.Kế toán muốn luôn cập nhật kịp thời các tính năng mới và các nội dung hướng dẫn sử dụng mới nhất trên help của sản phẩm để giảm thiểu thời gian thao tác sử dụng phần mềm

13.Bổ sung công cụ hướng dẫn lập báo cáo tài chính và quyết toán nhanh nhất

14.Khi in các báo cáo Mấu số 01-SDKP/ĐVDT và Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, chứng từ C2-03/NS hiển thị thông báo hướng dẫn đối chiếu số liệu trên chương trình