Kế toán muốn tìm nhanh được đối tượng cần khai báo trên giao diện chứng từ hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian thao tác trên phần mềm.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R23 >

Kế toán muốn tìm nhanh được đối tượng cần khai báo trên giao diện chứng từ hạch toán chi tiết để giảm thiểu thời gian thao tác trên phần mềm.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cải tiến tính năng tìm nhanh thông tin đối tượng như: Người nhận, Người nộp... trên các giao diện chứng từ để giảm thiểu thời gian, thao tác của kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R23, trên các giao diện hạch toán, chương trình đang tìm kiếm các đối tượng bắt đầu bằng ký tự đầu tiên của thông tin anh\chị nhập liệu gây khó khăn cho kế toán không thể tìm kiếm và chọn nhanh được đối tượng cần hạch toán.

Từ phiên bản R23, chương trình cải tiến cách tìm kiếm đối tượng bằng cách chứa ký tự để khi anh/chị chỉ cần nhập ký tự có trong đối tượng muốn hạch toán chương trình sẽ tìm kiếm và hiển thị thông tin đối tượng có chứa ký tự đó, chi tiết:

Trong kỳ anh/chị thực hiện lập chứng từ Phiếu chi tiền trả nhà cung cấp muốn hạch toán và đối tượng là Công ty CP SX TM XNK Toàn Cầu thì anh\chị  thực hiện nhập thông tin Người nhận "CAU", chương trình sẽ hiển thị các gợi ý tương ứng với các ký tự mà anh/chị nhập vào.

R23.11.6