Kế toán có thể sửa công thức của mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT theo nhu cầu in báo cáo của đơn vị.

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R24 >

Kế toán có thể sửa công thức của mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT theo nhu cầu in báo cáo của đơn vị.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1.Mục đích

Trong kỳ đơn vị có mong muốn lập các báo cáo với các khoản rút dự toán kinh phí theo yêu cầu của kho bạc, từ phiên bản R24, đơn vị được phép thiết lập công thức báo cáo cho Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước để đảm bảo báo cáo đúng số liệu về dự toán kinh phí và kinh phí sử dụng trong kỳ đáp ứng yêu cầu đặc thù về đối chiếu số liệu của Kho bạc quản lý.

2. Chi tiết thay đổi

Để số liệu trên báo cáo mẫu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạcMẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước hiển thị đúng theo yêu cầu chi tiết của đơn vị về dự toán kinh phí và kinh phí được sử dụng trong kỳ theo nhu cầu của đơn vị, anh/chị thực hiện như sau:

Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc, nhấn Chọn.

R24.9_Anh2

Chọn cột cần sửa lại công thức, nhấn Sửa.

R24.9_Anh1

Anh/chị thực hiện sửa lại công thức theo nhu cầu của đơn vị bằng cách thêm định khoản mới hoặc sửa lại các định khoản đã có:

R24.9_Anh3

Nhấn Cất. Công thức của báo cáo đã được cập nhật theo công thức mới nhất.

Anh/ Chị có thể xem chi tiết cách thiết lập công thức tại đây.